Naziv i skraćeni naziv tvrtke;

Puni naziv: Anić Holding Plus d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: Anić Holding Plus d.o.o.

Sjedište tvrtke – Trg bana Josipa Jelačića 1, Zagreb

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar – MBS: 080324214

OIB: 61238079664

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti –

Temeljni kapital u iznosu od 373.080,00 EUR (2.811.000,00 kn) uplaćen u cijelosti

Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen ———————-

Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi ————————

Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva – Damir Anić, jedini osnivač

Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora- ——————-

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa – Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, IBAN: HR5025000091101022589, SWIFT: HAABHR22

 

UVJETI POSLOVANJA

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/22), Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine broj: 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka- GDPR, sastavljeni su Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine rerunit.eu koje pružaju Vama, našim korisnicima, osnovne podatke vezano za naše internet poslovanje.

Opći uvjeti definiraju rad internetske trgovine rerunit.eu, reguliraju poslovni odnos između rerunit.eu i korisnika, te uređuju prava i obveze korisnika i trgovine. Korištenjem naše internetske stranice, Vi kao korisnik potvrđujete da ste u potpunosti upoznati i suglasni sa Općim uvjetima poslovanja.

Svi ugovorni odnosi između kupca i trgovca u vezi s kupnjom proizvoda na internet stranici, uređeni su Općim uvjetima. Tekst Općih uvjeta poslovanja može se promijeniti, nadopuniti, a prava i obveze Kupca i Prodavatelja uređeni su onim tekstom Općih uvjeta koji je na snazi u trenutku kada je Kupac poslao narudžbu putem e- maila.

 

KOMUNIKACIJA

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj: 76/22) s korisnikom ćemo kontaktirati sredstvima komunikacije na daljinu, putem e-mail adrese rerun@rerunit.eu

 

PRUŽANJE INFORMACIJA

Internet trgovina rerunit.eu se obvezuje Kupcu pružiti potrebne informacije kao i

promjene tih informacija prije preuzimanja ugovorne obveze i to sukladno članku 60. Zakona o zaštiti potrošača:

 

– podatke o samom obrtu; naziv i sjedište

– kontakt podatke

– način komunikacije

– glavna obilježja proizvoda

– dostupnost proizvoda

– način izvršenja narudžbe

– određene cijene

– uvjeti i način plaćanja

– izdavanje računa

– uvjete dostave

– obrazac, uvjeti, rokovi i postupak jednostranog raskida ugovora

– troškovi povrata robe

– odgovornost za materijalne nedostatke robe

 

KUPAC INTERNET TRGOVINE

Kupac je svaka osoba koja preko internet trgovine s trgovcem ima sklopljen važeći ugovor o kupnji proizvoda.

Kupac se može registrirati na e-trgovini ili kupovati bez registracije.

Kupac na internet trgovini se definira kao kupac koji pri kupnji nije imao fizički kontakt sa proizvodom, a proizvod plaća na način predviđen u Općim uvjetima, nakon čega slijedi dostava na odabranu adresu.

Kupac na internet trgovini je svjestan činjenice da je kod internetske trgovine moguće da dođe do prekida usluga i da takvi događaji predstavljaju višu silu te za njih internet trgovina rerunit.eu nije odgovorna.

Nadalje, Kupac je svjestan i prihvaća da Internet trgovina nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija, a u slučaju prekida internetske veze ili drugih poteškoća povezanim s internet uslugom.

Kupac je također svjestan da je moguće da pristup našoj stranici ponekad može biti u prekidu ili isključen zbog poteškoće sa uspostavom mreže, što je također izvan moći trgovca.

Kupac može biti isključivo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

 

USLUGE KOJE VAM PRUŽA NAŠA WEB TRGOVINA

Prodaja gotovih proizvoda od recikliranih materijala.

 

CIJENE

U internet trgovini prikazane su redovne cijene proizvoda, popusti te akcijske cijene proizvoda, koji će biti posebno naznačeni ukoliko su u tom trenutku aktualni.

Sama ponuda i cijene proizvoda podložni su promjenama zbog prirode internet poslovanja ali će se isto tako pravovremeno i savjesno ažurirati.

REDOVNA CIJENA Redovna cijena je osnovna cijena ispisana uz sam proizvod.

Internet trgovina je ovlaštena mijenjati cijene proizvoda bez prethodne najave što će se naravno ažurno upisivati na Internet stranici kraj pojedinog proizvoda. Sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku sklapanja ugovora

POPUSTI I AKCIJE U slučaju postojanja istih, biti će objavljene na stranici internet trgovine i društvenim mrežama. Također, akcijske cijene su jasno istaknute na stranici, uz sam proizvod.

 

SKLAPANJE UGOVORA i POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Zakona o elektroničkoj trgovini, sklapanje ugovora moguće je elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku.

Ugovor se sklapa u svrhu kupovine robe putem rerunit.eu uz plaćanje kupoprodajne cijene. Kupoprodajni ugovor na daljinu se sklapa sredstvima daljinske komunikacije i to putem internet narudžbe na web trgovini.

Predmetni ugovor između rerunit.eu i Kupca, zaključen je u trenutku kada Kupac pošalje potvrdu o prihvaćanju dane ponude sukladno točki 7.h. Od tog trenutka cijene i drugi uvjeti više nisu promjenjivi i vrijede i za Prodavatelja i za Kupca.

Kupcem se u ovom smislu smatra osoba čiji su podaci navedeni pri predaji narudžbe. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predaje narudžbe.

U trenutku kada Kupac potvrdi prihvaćanje ponude iz točke 7.h., ugovor o kupoprodaji je sklopljen i nastupaju sve pravne posljedice navedene u ovim Općim uvjetima.

 

OBAVIJESTI O KUPNJI I SKLOPLJENOM KUPOPRODAJNOM UGOVORU

Nakon prihvaćanje ponude kreće izrada naručene robe.

Internetska trgovina rerunit.eu izrađuje i priprema Vašu narudžbu, te nakon primljene uplate, sukladno dogovoru, i otprema robu te o tome obavještava kupca elektroničkom poštom.

U slučaju bilo kakvih kašnjenja, rerunit.eu će tijekom cijelog tog razdoblja elektroničkim putem obavještavati kupca i navoditi ažurirane informacije u vezi s isporukom proizvoda.

Ukoliko trgovina rerunit.eu nije u mogućnosti isporučiti pojedine proizvode, pravovremeno ćemo Vam poslati obavijest o otkazivanju narudžbe.

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši u valuti EURO i sve su cijene izražene u valuti EURO.

U internetskoj trgovini svojim kupcima omogućujemo plaćanje direktnom bankovnom transakcijom/uplatom na račun.

Podaci za uplatu su: IBAN: HR HR5025000091101022589 otvoren kod Addiko Bank

Primatelj: Anić holding plus d.o.o.

 

IZDAVANJE RAČUNA

rerunit.eu će kupcu, sukladno dogovoru, dostaviti račun:

– u pošiljci, zajedno s naručenom robom

– putem e-mail adrese

– drugim sredstvom elektroničke komunikacije

Na računu je točno određena cijena i svi troškovi povezani s kupnjom. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predaje narudžbe. Naknadno uložene prigovore o ispravnosti izdanih računa ne uzimamo u obzir.

 

DOSTAVA

rerunit.eu dostavlja kupcima robu putem dostavne službe.

Internet trgovina rerunit.eu je obvezna isporučiti naručenu robu u dogovorenoj količini i stanju i to na adresu koju je kupac naveo u svojoj narudžbi.

Dostava za naše proizvode je besplatna.

Roba se smatra isporučenom kada kupac u pisanom obliku potvrdi njezino prihvaćanje našem partneru ili kurirskoj službi ili ako dođe do kašnjenja s preuzimanjem.

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, rizik od slučajnog oštećenja ili uništavanja proizvoda, prelazi sa trgovca na kupca u trenutku kada trgovac isporuči proizvod korisniku ili kad kupac dođe u zakašnjenje sa preuzimanjem proizvoda, a trgovac mu ga je stavio na raspolaganje.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT ROBE

Pravo na jednostrani raskid ugovora od strane Kupca uređen je odgovarajućim odredbama Zakona o zaštiti potrošača vezano za ugovor sklopljen na daljinu ili ugovor sklopljen izvan prostorija Prodavatelja.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo u roku 14 dana od dana sklapanja ugovora, obavijesti rerunit.eu o tome da raskida ugovor.

Pritom kupac nije obvezan navesti razlog svoje odluke. S obzirom na činjenicu da se radi o sklapanju ugovora o kupoprodaji na daljinu, rok počinje teći od dana kada je kupcu, roba koja čini predmet ugovora, predana u posjed. Sukladno članku 60. točka 10. i članku 65. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo na pristup obrascu za jednostrani raskid ugovora, a koji se nalazi u dijelu Podrške kupcu odmah nakon Općih uvjeta.

Posljedice predmetnog raskida ugovora su takve da Kupac mora trgovini vratiti proizvod, a Igle.hr vraćaju primljeni novac. Kupac mora vratiti proizvod koji nije nošen odnosno na bilo koji drugi način upotrebljavan, nije oštećen, te u nepromijenjenoj količini, osim naravno ako je proizvod uništen, izgubljen ili se njegova količina smanjila, a bez krivnje kupca. Kupac ne smije upotrebljavati proizvode za vrijeme postupka raskida ugovora.

Sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje bilo prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je određeno kao obveza kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora. Jedini trošak koji može nastati za kupca, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora, je trošak vraćanja proizvoda. Proizvod je potrebno vratiti trgovcu najkasnije u roku 14 dana od dana slanja obavijesti o raskidu ugovora.

rerunit.eu će u navedenom slučaju izvršiti povrat novca u visini vrijednosti za plaćene proizvode koje su naznačene na računu. Navedeni se povrat novca vrši u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 14 dana po primitku obavijesti o raskidu ugovora ako roba još nije u posjedu Kupca, odnosno u najkraćem roku, a najkasnije u roku 14 dana od primitka vraćene robe, ako je ista već došla u posjed Kupca. U slučaju povrata robe, potrebno je priložiti račun. Nakon isteka propisanog roka od 14 dana, ne vraćamo novac, a proizvode vraćamo kupcu o njegovom trošku.

 

REKLAMACIJE – obavijesti o materijalnim nedostacima stvari

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima dužni ste nas obavijestiti o materijalnim nedostacima stvari. Ako prilikom prve uporabe utvrdite da je proizvod neispravan, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu rerun@rerunit.eu

U navedenom mailu, molimo Vas da nam pošaljete broj narudžbe, broj računa s opisom nedostatka i slikom proizvoda, te opišete pogrešku na proizvodu. U najkraćem mogućem roku po primitku Vašeg e-maila, poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije. U navedenoj situaciji, Zakonom o obveznim odnosima su pobliže određena prava i obveze Kupca i Prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka stvari.

Usvojiti ćemo Vaš zahtjev ako je očita naša pogreška kao na primjer:

a) poslali smo Vam pogrešnu veličinu robe- različitu od one koju ste naručili

b) pogrešan broj komada- različit od onog koji ste naručili

c) fizička oštećenja tiska, ili same robe

Temeljem vašeg opisa, dat ćemo vam informaciju da li je moguće proizvod popraviti, zamijeniti za novi, ili ćete za proizvod dobiti povrat novca.

 

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Internet trgovina rerunit.eu poduzima mjere predostrožnosti radi zaštite Vaših osobnih podataka i to u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation), te ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

Korisnik je dužan trgovcu navesti određene osobne podatke koji moraju biti istiniti i u ispravnom obliku. Također je dužan obavijestiti trgovca i o promjeni tih podataka jer su važni za izvršenje cjelokupne ugovorne obveze.

Pružanje osobnih podataka od strane Kupca je ugovorna obveza i podaci se obrađuju u točno određene svrhe, navedene u spomenutoj Politici privatnosti. Iz navedenog razloga, ako nam ne omogućite određene podatke, nećemo biti u mogućnosti ispuniti obvezu koja proizlazi iz narudžbe. Vaši osobni podaci se čuvaju samo u navedene svrhe i samo u propisanim rokovima.

 

SADRŽAJ KOMERCIJALNOG PRIOPĆENJA

Sukladno članku 7. i kaznenim odredbama Zakona o elektroničkom priopćenju davatelj usluga internet trgovine mora omogućiti da korisnik bude obaviješten o sadržaju i pravilima vezanim za komercijalno priopćenje.

Davatelj usluga dužan je osigurati da svaki podatak iz komercijalnog priopćenja, koji je dijelom ili u cijelosti usluga informacijskog društva, jasno i nedvosmisleno zadovoljava sljedeće uvjete:

– da je komercijalno priopćenje moguće kao takvo jasno identificirati u trenutku kada ga korisnik primi,

– da je osobu u čije je ime sastavljeno komercijalno priopćenje moguće jasno identificirati,

– da svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja (uključujući popuste )mora biti jasno identificiran kao takav,

– da uvjeti koji se moraju ispunjavati za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja moraju biti lako dostupni, te predočeni jasno i nedvosmisleno.

NEŽELJENE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (NETRAŽENA KOMERCIJALNA PRIOPĆENJA)

Članak 8. Zakona o elektroničkoj trgovini navodi kako korištenje elektroničke pošte u svrhu slanja neželjene elektroničke komunikacije (ne traženoga komercijalnog priopćenja) dopušteno je samo uz prethodni pristanak osobe kojoj je takva vrsta komunikacije namijenjena, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje telekomunikacija (elektroničkih komunikacija

 

PRAVILA O KOLAČIĆIMA

U svrhu ispravnog rada, stranica rerunit.eu mora na računalo korisnika spremiti manju količina informacija (kolačići). Sukladno odredbama pravila Europske unije, naša stranica mora od korisnika tražiti pristanak koji označavate prije ulaska na našu stranicu. Trgovina rerunit.eu kolačićima prikuplja i podatke koji vas mogu osobno identificirati tijekom posjeta internetskoj stranici, a sve u svrhu pružanja bolje funkcionalnosti i korisničkog iskustva, sigurnosti, nesmetanog rada internetske stranice i broja korisnika na internetskom mjestu.

Trgovina rerunit.eu upotrebljava sljedeće:

Potrebne kolačiće: ključni su i bez njih niti jedna internetska stranica neće funkcionirati kako bi trebala. Postavljaju se kada pojedinac pošalje obrazac, prijavi se ili interaktivno djeluje na internetskom mjestu klikom na jednostavne poveznice.

Analitičke kolačiće: Trgovina rerunit.eu analizira promet na svakoj internetskoj lokaciji kako bi poboljšao korisničko iskustvo. Pojedinac prihvaća kolačić klikom na gumb na internetskom mjestu ili nastavljajući aktivno pregledavanje internetskog mjesta nakon primitka obavijesti o kolačićima.

Kolačiće na društvenim mrežama: kolačići na društvenim mrežama omogućuju vam dijeljenje sadržaja internetskog mjesta na nekim društvenim mrežama. Dodaci i alati trećih strana koji se upotrebljavaju kao kolačići omogućuju funkcioniranje, pomažu nam analizirati koliko često posjećujete naše internetske stranice i kako se upotrebljavaju naše internetske stranice. Kako onemogućiti kolačiće Ako to želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo ali morate imate na umu da blokiranje kolačića ima negativan utjecaj na korištenje internetske stranice. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svom računalu potrebno je ažurirati postavke svog internetskog preglednika.

 

PRIGOVORI I POHVALE

U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, korisnik može uputiti pisani prigovor na e-mail adresu rerun@rerunit.eu sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača.

rerunit.eu će na prigovor odgovoriti putem e-maila u roku 15 dana od primitka prigovora. Na isti način nam možete uputiti i svoje pohvale.